Ochrana osobných údajov
SlovenskyEnglishČesky

Cestu k moru začnite u nás - Taliansko, Chorvátsko ... dovolenka 2019

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

v spoločnosti Reny Travel s.r.o., Brodská 416/5 Bratislava

aktuálnu kompletnú verziu nájdete na stránke Ochrana osobných údajov | reny.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Cestovná kancelária Reny Travel s.r.o. so sídlom Brodská 416/5 Bratislava prostredníctvom svojich internetových stránok získava a následne spracúva aj osobné údaje. Pre zabezpečovanie služieb pre klientov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné najmä na plnenie zmluvy o zájazde, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov , alebo aj iných úkonov na žiadosť dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov vykonávame s maximálnou starostlivosťou v zmysle Zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov. Účelom zberu a spracovania osobných údajov je zabezpečenie nasledovných činností:

1/ Rezervácia, objednávanie a kúpa zájazdu

S obstarávaním zájazdu, pobytu, ubytovania a cestovania súvisia činnosti ako korešpondencia s klientom, rezervácia ubytovacích zariadení – hotelov, apartmánov, zabezpečenie dopravy, rezervácia leteniek, sprostredkovanie cestovného poistenia a pod. Tu potrebujeme meno, priezvisko, adresu a ďalšie vaše osobné údaje, aby sme mohli veci vybaviť.

2/ Marketingové aktivity

Niektorí návštevníci našich webových stránok požaduje od Reny Travel zasielanie katalógov, aktuálnych noviniek v ponuke dovoleniek formou letákov, informácie o aktuálnych last-minute, zasielanie reklamných predmetov a darčekov, účasť v súťažiach a pod. Aj v týchto prípadoch potrebujeme na vybavenie osobné údaje ako emailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko atd.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje môžu mať rozsah titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, dátum narodenia, emailová adresa, v prípade reklamácie aj číslo bankového účtu, v platobnom styku číslo kreditnej karty a podobne. Na rôzne účely získavame osobné údaje rôzneho rozsahu, avšak vždy iba nevyhnutne potrebné na zaistenie konkrétneho účelu.

Niekedy nám postačuje meno a emailová adresa na doručenie vami požadovaných informácií vyžiadaných vyplnením formulára na našich web stránkach. Na doručovanie originálov dokladov (zmluvy, letenky a pod.) potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko a adresu bydliska. Pri uzatvorení zmluvy o zájazde je rozsah potrebných osobných údajov ešte širší.  Osobné údaje spolucestujúcich, ktoré nám poskytnete ako splnomocnená osoba, sú spracúvané s rovnakou starostlivosťou.

V našich informačných systémoch nespracovávame citlivé osobné údaje, akými sú napr. rodné čísla.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a prenos do zahraničia

Osobné údaje neposkytujeme  tretím osobám s výnimkou prípadov ktoré vymedzuje zákon (štátne orgány, súdne rozhodnutie a pod.) a našich externých dodávateľov ako sú hotely, dopravcovia, sprievodcovia, poisťovne a podobne, ktorí priamo zabezpečujú jednotlivé služby pre klientov cestovnej kancelárie Reny Travel .

Osobné údaje sú spracúvané výlučne na firemných počítačoch a serveroch v rámci informačných systémov, ku ktorým nie je možný prístup z verejných sietí a internetu. Ich spracovanie zabezpečujú oprávnené osoby - zamestnanci alebo sprostredkovatelia Reny Travel v súlade s ustanoveniami Z. 428/2002. Naše služby si môžete zakúpiť aj prostredníctvom siete províznych predajcov Reny Travel, ktorých zoznam je zverejnený na našich internetových stránkach. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú platné v plnom rozsahu aj pre sprostredkovateľov - províznych predajcov. Záleží nám na tom, aby bolo vaše súkromie v maximálnom bezpečí.

V činnosti cestovnej kancelárie Reny Travel sa často jedná o zabezpečovanie služieb v zahraničí. Obchodným partnerom v zahraničí, ktorí pre našich zákazníkov zabezpečujú tieto služby (hoteliéri, miestni touroperátori, letecké spoločnosti a pod.) poskytujeme osobné údaje v rozsahu nutnom na zabezpečenie zakúpenej služby. Napríklad v prípade rezervácie hotelového ubytovania väčšinou postačuje meno, priezvisko a bydlisko dotknutej osoby, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, ak sa jedná o dieťa na ktoré si uplatňujete detskú zľavu.

Naše webové stránky môžu odkazovať na obsah prevádzkovaný tretími stranami, za ktorý spoločnosť Reny Travel nenesie zodpovednosť. Preto je potrebné uistiť sa o spôsobe ochrany osobných údajov, ktoré im poskytnete, priamo u týchto prevádzkovateľov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo písomnou formou požiadať o poskytnutie informácií o stave a postupe spracovania svojich osobných údajov a vyhodnocovania operácií, o zdroji z ktorého boli získané údaje, o odpis svojich osobných údajov, opravu a doplnenie nesprávnych a neaktuálnych údajov, ale aj likvidáciu svojich osobných údajov.

 

 

Ak táto stránka nezodpovedala všetky Vaše otázky o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, pokojne nás kontaktuje jedným z uvedených spôsobov na stránke -> kontakt